Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky su platné pre internetovú stránku na adrese www.stavebna.sk.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti apex Banská Bystrica s. r. o., 29 augusta č. 23, Banská Bystrica, IČO: 36804614,  Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č: 13340/ S,  (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky www.stavebna.sk (ďalej len „www.stavebna.sk").
 2. Tieto VOP platia na území EÚ pre kúpu tovaru objednaného prostr. internetovej predajne na www.stavebna.sk.
 3. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.stavebna.sk.
 4. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia ustanoveniami zmluvy, ktorá bude súčasťou kalkulácie konkrétnej zákazky.
 5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá pošle elektronicky dopyt prostredníctvom internetovej stránky www.stavebna.sk.
 6. Elektronickým dopytom sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam požadovaného tovaru a služieb z ponuky na www.stavebna.sk.
 7. Tovarom sa rozumejú výrobky uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na www.stavebna.sk.
 8. Kontaktné údaje predávajúceho:
  apex Banská Bystrica s. r. o., 29 augusta č. 23, 974 01 Banská Bystrica
  Tel.:421 / 048 / 415 10 16, 0905 445 446, elektr. adresa: apex(zavináč)stavebna.sk
  Otváracie hodiny: Po-Pia 8:00 - 17:00, Sobota - 8:00 – 12:00, vo sviatky zatvorené.

II. Dopyt

 1. Zákazník zadá pravdivé a úplné vyplnenie registračných a objednávkových údajov, údajov výrobkov a podmienok ich použitia či inštalácie.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo zadal chybné údaje či nezadal podstatné skutočnosti.
 3. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej alebo písomnej zmluvy.
 4. Za podstatné náležitosti elektronickej zmluve/dopyte sa považujú:
  1. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a elektronická adresa),
  2. Presná špecifikácia tovaru a sližieb.
  3. Množstvo objednávaného tovaru a služieb;
  4. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byt dodaný na adresu sídla / bydliska Kupujúceho)

III. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Osobné údaje kupujúceho neposkytujeme tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Od kupujúceho získavame údaje na právnom základe Zákona č. 18/2018 Z. z., odsek 1, písmeno b. V našej internetovej predajni nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, elektronická adresa. Sú to zákonné požiadavky pre uskutočnenie fakturácie, rozšírené o požiadavky potrebné na uzavretie zmluvy (telefónne číslo, elektronická adresa, adresa doručenia). Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, následok ich neposkytnutia je neuzatvorenie kúpnej zmluvy.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané pre účely vybavenia Vašej objednávky, servisu alebo reklamácie.
 5. Osobné údaje súvisiace s fakturáciou archivujeme po dobu najviac 11 rokov, údaje na účtoch v internetovej predajni 5 rokov od vašej poslednej aktivity. O zmazanie vášho účtu aj s údajmi môžete požiadať kedykoľvek na adrese s.horvath(zavinač)stavebna.sk, účet bude zrušený do 5 prac. dní.
 6. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa vašej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, odvolanie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ako aj o právo na prenosnosť osobných údajov. Máte taktiež právo na podanie na začatie Konannia na ochranu osobných údajov podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z. z.
 7. Identifikačné údaje našej spoločnosti sú uvedené v Bode I. odsek 1.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Pri nákupe tovaru na www.stavebna.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a touto technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.stavebna.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 3. Informácie uvedené na www.stavebna.sk môžu byt aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z www.stavebna.sk.
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.stavebna.sk.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.stavebna.sk.

V Banskej Bystrici dňa 17. 4. 2019, Ing. Eman Horváth, riaditeľ.